Vedtægter

Vedtægter for Danish Kids

NAVN: Foreningens navn er Danish Kids.
HJEMSTED: Foreningens hjemsted er: Formandens adresse.
FORMÅL:
 1. Foreningens formål er at yde hjælp/bistand primært til børn i Minglanilla, Filippinerne, der på grund af fattigdom, ikke har mulighed for at have et sted at bo, få mad hver dag, tøj, gå i skole, samt have ansvarlige voksne, som kan tage sig af dem.
 2. Hjælpen ydes primært ved økonomiske donationer.
 3. Hjælpen ydes uanset religion, race, politiske tilhørsforhold samt grad af fattigdom.
 4. Foreningen yder økonomisk støtte til projekter, såsom mad til børnene, skoleuniformer, undervisningsmateriale, samt bygning af et børnehjem.
 1. Bestyrelse: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3-5 medlemmer + suppleant. Bestyrelsen træffer alle beslutninger, der ikke hører genrelforsamlingen til.
 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og en suppleant.
 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 3. Der vælges én suppleant til bestyrelsens medlemmer, suppleanten kan deltage i arbejdet på ligefod med den øvrige bestyrelse.
 4. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller andre af bestyrelsens medlemmer ønsker det, dog mindst én gang årligt.
 5. Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden med mindst én uges varsel.
 6. Bestyrelsesmøde kan afholdes med telefonisk/internet kontakt til bestyrelsesmedlemmer bosiddende udenfor Danmark.
 7. Der laves et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede.
 1. Generalforsamling: Generalforsamlingen består af bestyrelsens medlemmer og tilstedeværende støttemedlemmer og evt. fadderne.
 1. Generalforsamlingen afholdes en gang om året.
 2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen skriftligt med mindst 2 ugers varsel.
 3. Der skal afholdes ekstraordinært generalforsamling, hvis minimum 1/3 af foreningens støttemedlemmer/faddere kræver det.
 4. Dagsorden for den årlige generalforsamling er som følger:
 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år, v. formanden.
 3. Fremlæggelse af regnskab, v. kasseren.
 4. Fastsættelse af kontigent for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Eventuelt.
 1. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.
 2. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er: bestyrelsens medlemmer, tilstedeværende støttemedlemmer samt evt. faddere, som har betalt kontigent, i det seneste kalenderår, eller betalt bidrag til Danish Kids. Der tildeles 1 stemme pr. støttemedlem/fadder. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
 3. Medlemmer: Ved støttemedlem forstås at man er kontigentbetalende medlem.
 1. Ved fadder forstås at man har tegnet minimum et fadderskab i Danish Kids.
 2. Støttemedlemmer og faddere kan opsiges, hvis de ikke overholder deres forpligtigelser med hensyn til betaling.
 1. Regnskab: Foreningens regnskabsår løber fra 1. janaur til 31. december.
 2. Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning, kan kun ske på generalforsamlingen.
 3. Ved foreningens opløsning skal organisationens formue fordeles forholdsmæssigt mellem igangsværende projekter, eller skænkes til andre indenfor humanitær organisation efter generalforsamlingens bestemmelse.